31.12.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Раднево, ще се проведе на 31.12.2019г. в сградата на Общината, стая 413 от 11:00ч.

02.11.2019

СЪОБЩЕНИЕ

ОИК - РАДНЕВО УВЕДОМЯВА:

Одобреният образец на бюлетината за гласуване в изборите за Кмет на кметство с. Знаменосец на 03 ноември 2019 г. в община Раднево, е както следва:

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЗНАМЕНОСЕЦ

01.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево, ще се проведе на 01.11.2019г. от 16.00 часа

31.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Раднево, ще се проведе на 31.10.2019г. от 16.00 часа

30.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево, ще се проведе на 30.10.2019г. от 09.00часа.

28.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево, ще се проведе на 28.10.2019г. от 16.00часа.

26.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Раднево на 26.10.2019г. от 10.00часа.

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево, ще се проведе на 26.10.2019г. от 09.00часа.

24.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе на 24.10.2019г. от 16.00часа.

21.10.2019

ВАЖНО!!! ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗАСНЕМАЩИ УСТРОЙСТВА ПО ВРЕМЕ НА ГЛАСУВАНЕ.

Във връзка с Решение №1444-МИ/18.10.2019г. на ЦИК, информираме всички СИК на територията на общино Раднево, относно изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. В деня ня изборите за общински съветници и кметове -27.10.2019г. на територията на цялата страна за времето от 7,00 часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по- късно от 21,00 часа,да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства /Камери/ и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.

21.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево, ще се проведе от 16:00ч. на 21.10.2019г.

16.10.2019

Съобщение

На 19.10.2019г. от 10.00часа, ще се проведе обучение на СИК, в голямата зала на Общински център за култура " Нончо Воденичаров".

16.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе на 16.10.2019г. от 16.00часа.

09.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе от 16:00 ч. на 09.10.2019 г.

07.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе от 16:00 ч. на 07.10.2019 г.

07.10.2019

Съобщение

05.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Раднево чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Раднево.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Раднево от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Раднево.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

 

 

 

 

 

05.10.2019

МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Съгласно Заповед № 2092 от 18.09.2019 г. на Кмета на Община Раднево, във връзка с Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Раднево при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Пълният текст на заповедта може да видите на следния адрес:

https://radnevo.bg/assets/Izbori_2019/Mestni-izbori/Zapovedi/Zapoved_2092.pdf

 

01.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе от 16:00 ч. на 01.10.2019 г.

30.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе от 16:00 ч. на 30.09.2019 г.

29.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе от 17:00 ч. на 29.09.2019 г.

26.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе от 16:00 ч. на 26.09.2019 г.

25.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе от 16:00 ч. на 25.09.2019 г.

24.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе от 17:00 ч. на 24.09.2019 г.

23.09.2019

Съобщение

Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите от партии и местните коалиции в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.Тегленето на жребия да се проведе на 25 септември 2019 г., от 16.00 часа в зала №1 на Общинска администрация – Раднево.

21.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе от 17:00 ч. на 21.09.2019 г.

20.09.2019

Съобщение

 ИЗБОРИ НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА РАДНЕВО

 

СЪГЛАСНО & 153 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА СЕ ПРОВЕЖДАТ САМО В ТЕЗИ КМЕТСТВА, КОИТО КЪМ ДАТАТА НА ОБНАРОДВАНЕ НА УКАЗА НА ПРЕЗИДЕНТА /16.07.2019 Г./ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ОБЩИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.16, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО ТОВА СА СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

С. БОЗДУГАНОВО

С. ЗНАМЕНОСЕЦ

С. КОВАЧЕВО

С. КОЛАРОВА

С. ЛЮБЕНОВО

С. ПОЛСКИ ГРАДЕЦ

С. СЪРНЕВО

С. ТРОЯНОВО

С. ТРЪНКОВО

18.09.2019

Съобщение

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27.10.2019Г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАДНЕВО

 РЕШИ :

Определя изборните помещения на секция 003, 004 , 005 , 006 , 009 и 010, находящи се на територията на община Раднево за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването с цел улесняване правото им на глас. Заявки за осигуряване на транспорт на хора с увреждания до избирателните секции ще се приемат на телефон 0417/ 81204 и 0882286208 ; 0882285788 в деня на изборите.

18.09.2019

Съобщение

ОБНОВЕН ФОРМАТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ!!!

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от ТУКВсички листи могат да бъдат в една таблица, разделени за всеки вид избор.

18.09.2019

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 

 • Чрез интернет:
  • По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
   Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
  • По Адрес.
   След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.
 • Чрез телефон:

  • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
 •  
16.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе от 16:00 ч. на 16.09.2019 г.

13.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в EXCEL формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител може да изтеглите от ТУК

13.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО НАИМЕНОВАНИЕТО ИЛИ АБРЕВИАТУРАТА НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

13.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Раднево ще се проведе от 16:00 ч. на 13.09.2019 г.

09.09.2019

ВАЖНО!!! ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
05.09.2019

Съобщение

На 04 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия Раднево започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Раднево.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Община Раднево,ул. „Митьо Станев“ № 1,ет.2, стая 201.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решения № 936-МИ от 02 септември 2019 г. и № 937-МИ от 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 114 / 31.12.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от Общински съвет Раднево и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на местна коалиция МИР (Движение Гергьовден, ДПС, Български Социалдемократи).

 • № 113 / 03.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. ЗНАМЕНОСЕЦ

 • № 112 / 01.11.2019

  относно: Допълване на Решения №№ 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 на Общинска избирателна комисия – Раднево за избори на кмет на Община, общински съветници и кметове на кметства.

всички решения